Statut fundacji „Problematy”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja „Problematy”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Kołodzińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Swędrowska Agnieszka Kogut spółka cywilna we Wrocławiu, w dniu 12 maja 2021 roku, repertorium A numer 6058/2021.
 3. Fundacja jest zawiązana na czas nieokreślony.
 4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 5. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
 6. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Fundacja posiada osobowość prawną.
 8. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 9. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest zwiększanie partycypacji obywatelskiej, świadomości oraz odpowiedzialności społecznej wśród osób dorosłych i młodzieży.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. wspieranie innowacyjnych rozwiązań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. organizując społeczne maratony projektowania, takie jak „Maraton Pomysłów Społecznych”,
  2. wspieranie inicjatyw mających na celu zwalczanie problemów istotnych dla społeczeństwa,
  3. propagowanie i popularyzację oddolnych działań obywatelskich,
  4. edukację na temat problemów społecznych i możliwości przeciwdziałania im,
  5. promowanie i organizowanie wolontariatu.
 3. Fundacja w swoich działaniach kieruje się aktualną wiedzą naukową i reprezentuje stanowisko wiedzy ponad opiniami.
 4. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem. 
 5. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, której szczegółowy zakres wskaże Zarząd w uchwale.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi:
  1. fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora o wartości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), w tym 1.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
  2. mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji od osób prawnych,
  3. zbiórek publicznych,
  4. majątku fundacji,
  5. odsetek i lokat bankowych,
  6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
  7. działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  8. działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia.
 3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. Władze Fundacji

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd składa się z 2 do 7 osób, w tym Prezesa i 1-2 Wiceprezesów.
 3. Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
 4. Kadencja zarządu trwa 2 lata. W czasie kadencji skład zarządu może ulegać zmianie.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,
  2. śmierci członka,
  3. jednomyślnej decyzji pozostałych członków Zarządu,
  4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 6. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
  6. prowadzenie sprawozdawczości Fundacji, w tym sporządzenie sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  8. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  9. podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się online za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, online lub korespondencyjnie. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu zostaną wskazane w Regulaminie Zarządu.
 9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie drogą elektroniczną, co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 10. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 11. Dopuszcza się możliwość zatrudniania członków zarządu do prawidłowej i pełnej realizacji merytorycznej działań statutowych Fundacji. Forma współpracy powinna uwzględniać zasady dbałości, oszczędności i racjonalności wydatkowania środków finansowych Fundacji.
 12. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 13. Do składania oświadczeń woli, w tym niemajątkowych i majątkowych, nieprzekraczających kwoty 20.000 zł w imieniu Fundacji uprawnieni są:
  1. Prezes działający samodzielnie,
  2. Wiceprezes wraz z innym członkiem zarządu działający łącznie.
 14. W przypadku kwot przekraczających 20.000 zł do składania oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu.

Rozdział V. Zmiana statutu

 1. Decyzje w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator. Zmiana statutu może dotyczyć również zmiany celów, w szczególności może te cele rozszerzać lub uzupełniać.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 1. Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, pod warunkiem że cel Fundacji nie ulegnie istotnej zmianie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Fundator.
 2. Po śmierci Fundatora jego kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja może ulec likwidacji w rezultacie jednomyślnej decyzji Zarządu i Fundatora.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia.

Pin It on Pinterest

Share This