Gospodarka odpadami

W polskim systemie prawnym termin „gospodarowanie odpadami” definiujemy jako „zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami” (Dz. U. 2013 poz. 21). Według polskiego ustawodawcy pojęcie „gospodarka odpadami” jest szersze i obejmuje zarówno procesy ich wytwarzania, jak i różne sposoby zarządzania konkretnymi rodzajami odpadów (np. kwestia segregowania, magazynowania i neutralizowania śmieci). Współcześnie za jedną z najważniejszych spraw wchodzących w zakres tej problematyki uznajemy recykling. Termin ten oznacza „odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach” (Dz. U. 2013 poz. 21).

Pin It on Pinterest