Rodzina

Nie istnieje uniwersalna definicja instytucji rodziny. W polskim systemie prawnym nie znajdujemy jednego rozumienia tego terminu. Nawet Konstytucja RP nie określa wprost, czym właściwie jest rodzina. W 2011 r. Trybunał Konstytucyjny zrekonstruował to pojęcie: „W świetle przepisów konstytucyjnych za rodzinę należy zatem uznać każdy trwały związek dwóch lub więcej osób, składający się z co najmniej jednej osoby dorosłej i dziecka, oparty na więzach emocjonalnych, prawnych, a przeważnie także i na więzach krwi” (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 492). Zupełnie inne podejście definicyjne widzimy chociażby w Ustawie o pomocy społecznej: „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące” (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593). Warto podkreślić, że w życiu społecznym bardzo ważny jest czynnik samoidentyfikacji, niezależny od regulacji prawnych. Innymi słowy, pewna grupa osób może po prostu postrzegać siebie jako rodzinę.

Pin It on Pinterest